Политика за защита на личните данни

Oтносно правата, задълженията и отговорностите си във връзка с обработването на лични данни от страна на Изпълнителя, съгласно изискванията на чл.28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО за защита на данните

(„Общ регламент относно защита на данните“)

КРАСНОРЕЧИЕ ЕООД извършва обучения и курсове в сферата на информационните технологии и други свързани дейности на база на действащото законодателство в Република България.

Обработването на лични данни от страна на КРАСНОРЕЧИЕ ЕООД включва: провеждане и удостоверяване на обучения съгласно предмета на дейност на дружеството, вкл. в сферата на информационните технологии и посредническа дейност, по отношение на човешките ресурси – осъществяване на връзка между курсисти на дружеството и клиенти/юридически лица, изявили желание за наемане на персонал на работа.

Личните данни на курсисти се обработват от страна на КРАСНОРЕЧИЕ ЕООД, с цел организация, провеждане и удостоверяване на обучения в сферата на информационните технологии и други, съгласно предмета на дейност на дружеството и издаването на сертификати.

КРАСНОРЕЧИЕ ЕООД обработва следните категории данни от името на Възложителите:

Лични данни на курсистите: собствено и фамилно име, телефон, електронна поща.

Личните данни се обработват и съхраняват от КРАСНОРЕЧИЕ ЕООД само на територията на държава-членка на Европейския съюз (ЕС) или държава-членка на Европейското икономическо пространство (ЕИО). Всяко прехвърляне на данни към странна, която не е членка на ЕС или ЕИО ще се извършва, само ако е одобрено от клиента на дружеството и ако конкретните условия на чл.44 и сл. от Общия регламент относно защитата на данните са изпълнени. КРАСНОРЕЧИЕ ЕООД ще информира своите клиенти в писмен вид и ще предостави адекватни доказателства за нивото на защита на подобни прехвърляния за всеки отделен случай.

КРАСНОРЕЧИЕ ЕООД ще уведомява своите клиенти незабавно, ако според него дадено нареждане нарушава приложимото законодателство по защита на данните.

КРАСНОРЕЧИЕ ЕООД е взело необходимите технически и организационни мерки, за да гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, съгласно чл.32 от Общия регламент относно защитата на данните, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане на данните.

КРАСНОРЕЧИЕ ЕООД поверява обработването на данните само на такива лица, които са обвързани от задължение за поверителност и са запознати с разпоредбите на приложимото законодателство за защита на личните данни.

Ръководството на КРАСНОРЕЧИЕ ЕООД се ангажира да спазва своите задължения, свързани със сигурността на личните данни, изискванията за докладване на нарушения в сигурността, оценки на въздействието върху защитата на личните данни и предварителни консултации, описани в чл.32 до 36 от Общия регламент относно защитата на данните, които включват:

– осигуряване на адекватно ниво на защита чрез технически и организационни мерки, които взимат предвид обстоятелствата и целите на обработването, както и възможната тежест на евентуално нарушение на закона в резултат на уязвимости в сигурността, и които позволяват незабавно отчитане на съответните нарушения;
– задължение за докладване на нарушение на сигурността на личните данни на Възложителите, без ненужно забавяне, но не по-късно от 24 часа след узнаването за каквото и да е случайно, непозволено или незаконно унищожаване, загуба, промяна или разкриване на или достъп до данните;
– задължение за подпомагане по отношение на задължението на своите възложители да осигуряват информация на съответния субект на данните и да осигури на възложителите цялата нужна информация в това отношение, без ненужно забавяне, но не по-късно от 48 часа след получаване на съответното искане;
– подпомагане на възложителите с оценката на въздействието върху защитата на личните данни;
– подпомагане на възложителите с предварителна консултация с надзорния орган.

КРАСНОРЕЧИЕ ЕООД декларира, че е взело необходимите технически и организационни мерки, за да гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защитата срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане на данните.

КРАСНОРЕЧИЕ ЕООД декларира, че ще уведомява незабавно другата Страна: (а) при получаване на искане от субект на данни или ако получи иск, жалба или твърдения, свързани с обработването на личните данни; (б) при узнаване за всяко нарушение на сигурността, водещо до унищожаване, загуба или незаконно разкриване на личните данни, които се намират в нейно владение или контрол, като в тези случаи се консултира другата Страна относно стъпките, които трябва да бъдат предприети, както и че ще предоставя на другата Страна при поискване информация, свързана с обработването на лични данни, която разумно може да бъде поискана за изпълнение на законови задължения.

Субектите на данни могат да упражнят своите права и да получат допълнителна информация във връзка с обработването на лични данни от страна на администратора, като се свържат по електронна поща на адрес office@it-academy.bg или на телефон 0876 755 632.