Светлана Пройчева

Светлана Пройчева

Лектор Java

Светлана Пройчева завършва бакалавърската си степен в специалност „Компютърни системи и технологии“ на Технически Университет – София, която по-късно надгражда с магистърска специалност „Съвременни образователни технологии“ във факултета по Педагогика на Софийски Универиситет „Св. Климент Охридски“. Придобитите знания и умения обогатява с дългогодишен опит като лектор по различни дисциплини в областта на компютърните науки и като разработчик на софтуерни приложения на свободна практика.

Вярва, че теорията и практиката взаимно се допълват. Затова обучението трябва да се състои от добре структурирано учебно съдържание, онагледено с множество реални примери и задачи.